Logga in
Boka storstugan

Logga in för att boka storstugan

Stadgar & Ordningsregler

Trivsel och ordningsreglerna

På årstämman 2023 tog en ny version fram för: Trivselregler och gemensam skötsel.

Ordningsreglerna är till för att ge dig en beskrivning av hur vi sköter våra gemensamt ägda tillgångar, vilka trivselregler vi gemensamt kommit överens om och till sist lite grann om vad en samfällighet är, varför den finns och hur den fungerar.

Det är viktigt att komma ihåg att det är vi själva, vi medlemmar, som fastställer hur vi vill ha det genom beslut på det årliga föreningsmötet. Vi har dock vissa lagar och myndighetsbeslut att förhålla oss till.

Välkommen att kontakta oss i Styrelsen ifall du har några frågor.

Våra stadgar

På Råda Portars Årsmöte den 15/3 2017 gjordes en stadgeändring. För att ta del av våra nya stadgar, klicka här.

Stadgarna i en samfällighet skall anpassas efter lagen om förvaltning av samfälligheter. I 28 § i nämnda lag står det att stadgarna för samfällighetsförening skall ange:

1. Föreningens firma
2. Samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen
3. Den ort där styrelsen skall ha sitt säte
4. Hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt grunderna för dess beslutförhet
5. Hur revision av styrelsens förvaltning skall ske
6. Föreningens räkenskapsperiod
7. Grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket (underhålls- och förnyelsefond)
8. Hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas
9. Det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom ävensom den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas

Stadgarna får inte heller innehålla föreskrifter som strider mot lag.

Välkommen att kontakta oss i Styrelsen ifall du har några frågor.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.